ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Limburg
RSIN: 816808661
KvK-nummer: 14079391

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Limburg
Kasteel Daelenbroeckstraat 60
6043 XR  Roermond

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt: 

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.
De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.
ChristenUnie Limburg heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier: http://limburg.christenunie.nl/contact

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslagen

De meest actuele jaarverslagen treft u hieronder aan.

Oudere jaarverslagen vindt u hier: http://limburg.christenunie.nl/k/n10561/news/view/549390/113710/debat-en-opinie-jaarverslag-christenunie-limburg-2011-2012.html

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt u hieronder:

FINANCIEEL VERSLAG 2012 CHRISTENUNIE LIMBURG

 

bedragen in €

 

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Post

 

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

Realisatie

01. Beginbalans

 

1.113

1.177

3.078

4.518

11.959

7.826

7.308

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Partijbureau

 

603

1.607

1.668

1.569

3.516

1.557

1.285

12. Giften

 

4.437

3.038

17.227

15.820

154

13. Overige ink.

 

19

4

23

153

177

76

10. Inkomsten

 

603

6.064

4.710

18.819

19.489

1.734

1.515

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21. Bestuur

 

-177

-579

-514

-545

-604

-67

-220

22. Vereniging

 

-52

-122

-604

-620

-1.149

-344

-152

23. Opleiding

 

-70

-1.773

-1.191

-5

25. Campagnes

 

-310

-3.391

-381

-9.022

-21.864

-1.840

-1.085

20. Uitgaven

 

-539

-4.162

-3.271

-11.378

-23.621

-2.252

-1.456

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02. Eindbalans

 

1.177

3.078

4.518

11.959

7.826

7.308

7.366

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saldo eindbalans

 

 

 

 

 

 

 

betaalrekening

 

1.177

1.578

2.014

1.431

2.846

51

3

spaarrekening

 

1.500

2.504

10.528

4.981

7.257

7.363

Sittard, 31 december 2012

Bestuur ChristenUnie Limburg

namens deze

Pascal Frissen, penningmeester

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan

Overzicht van bijdragen > €4500

Financieel verslag op basis van WFPP

Jaarverslag 2013 en 2014

Limburg

 

Jaarverslag ChristenUnie Limburg 2013-2014

 

Bijeenkomsten

Op 30 januari 2013 is een jaarvergadering gehouden in Sittard. Tijdens deze vergadering hebben we afscheid genomen van het oude bestuur Tijssen en is het bestuur Buddingh met algemene stemmen gekozen. Verder hebben we ons, tijdens het formele gedeelte, gebogen over de jaarstukken (2011-2012) en er is ook ruimte geweest om met elkaar in debat te gaan, onder andere over jeugd- en ouderenwerkloosheid. Daarna is het tot aan het einde van het jaar rustig geweest voor de ChristenUnie Limburg. Het bestuur is wel een drietal keren bij elkaar geweest.

 

Op 20 januari 2014 is er een nieuwjaarsbijeenkomst gehouden in hotel Merici in Sittard met Carola Schouten. Ons bekwame Tweedekamerlid heeft ons bijgepraat over het najaarsakkoord en de bijdrage van de ChristenUnie daarin. Memorabele winstpunten voor de ChristenUnie zijn de gratis schoolboeken, het niet doorgaan van de voorgenomen forse verlaging van de kinderbijslag, aandacht voor de jeugdwerkloosheid, de opvang van tienermoeders en behoud van de ‘fiscale bescherming’ van ZZP’ers.

 

Op 1 mei 2014 hebben we een bijeenkomst gehad in verband met de Europese Parlementsverkiezing op 22 mei, in het Van der Valkhotel te Maastricht. Deze bijeenkomst vond plaats vlak vóór het Nieuwsuurdebat dat die avond in Maastricht zou worden opgenomen en waar ook Peter van Dalen, onze EU-parlementariër aan zou deelnemen. Een andere ChristenUnie/SGP-kandidaat, Benjamin Beldman, was bij ons aanwezig om ons uitleg te geven over het gezamenlijke verkiezingsprogramma en de speerpunten van de ChristenUnie. Het was een inspirerende avond waar we ook een aantal jongeren vanuit de christenstudentenverenigingen in Maastricht mochten ontmoeten.

 

Verkiezingen

Met twee plenaire bijeenkomsten en een vijftal bestuursvergaderingen is ook 2014 voor de ChristenUnie Limburg geen heel bezet jaar geweest. Wel hebben een aantal leden zich dit voorjaar veel moeite getroost om door de hele provincie heen verkiezingsposters op te hangen voor de Europese Verkiezingen in mei.

Er zijn in maart 2014 Gemeenteraadsverkiezingen gehouden, maar gezien de magere resultaten in 2010 voor de plaatsen waar we toen wel meedongen naar een zetel – Venlo, Roermond, Landgraaf en Maastricht – is besloten van deelname in 2014 af te zien. In 2015 zullen weer Provinciale Statenverkiezingen gehouden worden, gecombineerd met waterschapsverkiezingen. Het besluit om in 2015 wel of niet mee te doen en kandidaten te werven hebben we laten afhangen van de uitkomsten van de Europese Verkiezingen. Als er in mei minimaal 5.000 stemmen in Limburg voor de ChristenUnie/SGP-combizetel zouden worden geboekt, zou dit voor ons een trigger zijn geweest opnieuw ‘een gooi te doen’ naar een zetel in de Provinciale Staten. Helaas bleek dit aantal bij lange na niet te zijn gehaald, het aantal stemmen bleef steken op een aantal van ongeveer 2.600. Hieruit moeten we concluderen dat er op voorhand te weinig draagkracht is voor een ChristenUnie-zetel, waarvoor minimaal 10.000 stemmen provinciaal nodig zijn.

 

Ledenverloop

Per 31 december 2014 telt de ChristenUnie Limburg 104 leden en daarmee 50 leden (!) minder dan in het topjaar 2010. De afgelopen twee jaren daalde het ledental licht, namelijk van 112 naar 104 leden. In 2013 bedroeg het ledenverlies 13 personen, waarvan 1 door overlijden en 5 door verhuizing. In 2014 bedroeg het ledenverlies 3 personen, waarvan 2 door overlijden en 1 door verhuizing. In 2013 bedankten leden om financiële redenen (2), afname betrokkenheid (1), vanwege meningsverschil over standpunten van de ChristenUnie landelijk (1) of een onbekende reden (3). In 2014 hebben geen leden hun lidmaatschap opgezegd, maar vertrok 1 persoon naar een andere afdeling in het land. Daartegenover konden in 2013 2 leden worden bijgeschreven door overkomst uit een andere afdeling en in 2014 betrof dit 1 lid. In 2013 hebben zich in Limburg 3 personen als nieuw lid bij de ChristenUnie aangemeld.

 

 

Roermond, januari 2015,

 

Namens het bestuur van de ChristenUnie Limburg,

 

Ferdinand Fahner, secretaris